Eerlijk werk en fatsoenlijke lonen

Eerlijk werk en fatsoenlijke lonen

Wie werkt, moet goed betaald krijgen en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben. Ook moet je de kans krijgen om jezelf te ontwikkelen en vooruitgang te boeken. In de Europese Unie zijn er rechten die werknemers beschermen en die ervoor zorgen dat werkgevers jou eerlijk behandelen.

Wij willen dat de EU ervoor zorgt dat alle lidstaten zich aan fatsoenlijke arbeidsregels houden en de rechten van werknemers beschermen.

Want op papier groeit en bloeit ‘onze’ economie, maar van wie is die economie als je de armoedecijfers jaar na jaar ziet stijgen? De 99 procent die een normaal inkomen nodig hebben om van te leven, dreigen het af te leggen tegen de 1 procent van het grote geld.

Dat leidt tot lage lonen voor werkenden en hoge winsten voor CEO’s. Tot nulurencontracten en slechte sociale voorzieningen. Tot bezuinigingen in de zorg en het onderwijs om lage belastingen voor aandeelhouders en multinationals mogelijk te maken. Dit hoeven we niet te pikken.

Een fatsoenlijk boodschappenmandje

Het is de hoogste tijd dat vakkenvullers, mensen achter de kassa, medewerkers in de zorg, het onderwijs of de logistiek eindelijk een eerlijk loon gaan verdienen. Zij houden onze samenleving draaiende en krijgen daar veel te weinig waardering voor. Iedereen die werkt, verdient een loon waar je fatsoenlijk een boodschappenmandje mee kan vullen en waarmee je ook gewoon eens op vakantie kunt of een laptop voor de kinderen kunt kopen.

Om armoede te bestrijden, moet het minimumloon in verhouding zijn met het gemiddelde loon. Dat is een internationaal gehanteerde norm. Nederland, één van de rijkste landen in de Europese Unie, haalt die norm niet. Dat betekent dat mensen die voor een minimumloon werken een enorm grote kans hebben om in armoede terecht te komen. Terwijl ze wel gewoon een voltijdse baan hebben.

Platformwerk

Bedrijven als Uber en Helpling verdienen groot geld door te doen alsof platformwerkers zelfstandigen zijn om zo hun arbeidskosten te drukken. Terwijl de winst naar de CEO gaat, wentelen de bedrijven de risico’s af op de medewerkers.

Platformbedrijven doen zich voor als slechts een mobiele app die een online dienst verlenen en wentelen zo al hun bedrijfsrisico’s af op de mensen die het echte werk doen. In realiteit zijn zij bedrijven zoals alle anderen. En daarbij horen dezelfde plichten als bij ieder ander bedrijf. 

Platformwerkers moeten daarom dezelfde bescherming krijgen als elke andere werknemer: een eerlijk loon en een sociaal vangnet bij ziekte of een arbeidsongeval.

 

“Op papier bloeit ‘onze’ economie, maar van wie is die economie als je de armoedecijfers jaar na jaar ziet stijgen?”

Agnes Jongerius

 

Onze standpunten

Minimumlonen

 • We roepen de lidstaten op om de Europese richtlijn voor fatsoenlijke minimumlonen snel te implementeren. Van het minimumloon moet je fatsoenlijk kunnen rondkomen en deze moet eerlijk zijn ten opzichte van de andere lonen in een land. Om armoede te vermijden, zou je minimaal 60% van het mediaan loon en 50% van het gemiddelde loon moeten verdienen in het land waar je werkt. 
 • Als we het principe van minimaal 60% van het mediaan loon en 50% van het gemiddelde loon volgen, moet het minimumloon in Nederland naar minstens 14 euro per uur.

Minimuminkomen

 • Niet alleen mensen met een gewoon salaris hebben problemen om hun rekeningen te betalen. Ook mensen die niet kunnen werken, zitten zwaar in de problemen. Voor de oudere met een klein pensioen zijn de hogere kosten voor de boodschappen moeilijk op te brengen. Ook voor de arbeidsongeschikte is de huur gestegen.
 • Met een Europees kader voor minimuminkomen willen we de lidstaten vragen de toereikendheid van hun minimuminkomen te checken en zo een bestaansminimum te garanderen voor hun inwoners.

Cao’s en vakbondsrechten

 • We zitten in op het versterken van collectief onderhandelen. Als minder dan 80% van de werknemers in een land bescherming krijgt van een collectieve arbeidsovereenkomst, dan moeten de lidstaten maatregelen stellen om het percentage op te krikken. Ook in Nederland is hier werk aan de winkel.
 • De onafhankelijkheid van vakbonden ten opzichte van werkgevers moet in de wet worden beschermd. We mogen niet toestaan dat werkgevers een cao af sluiten met een zogeheten ‘gele bond’ en op die manier de arbeidsvoorwaarden geheel naar eigen wensen regelen.  
 • Werknemers en vakbondsleden moeten beschermd worden tegen intimidatie, discriminatie en benadeling. 

Platformwerk en schijnzelfstandigheid

 • We pakken schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven aan. Platformen moeten hun medewerkers standaard in dienst nemen, met sociale premies, ongevallenverzekering en pensioenen. Het is bovendien niet langer aan de medewerker om te bewijzen dat hij of zij geen zelfstandige is, maar aan het platform om te bewijzen dat het wél zo is.
 • Een Europees verbod op nulurencontracten is noodzakelijk om flexwerkers hun arbeidsrechten te garanderen.

Aanbesteden

 • We pleiten voor een herziening van het aanbestedingsbeleid, om sociale en groene voorwaarden bindend te maken. Publieksgeld mag alleen gaan naar kwaliteitsbanen. Banen die vallen onder een cao, met een eerlijk loon, een veilige werkplek, en waar vakbondsrechten gerespecteerd worden.

Platformwerk en schijnzelfstandigheid

 • We pakken schijnzelfstandigheid bij platformbedrijven aan. Wanneer platformwerkers voor hun werk afhankelijk zijn van het platform, moeten die hen fatsoenlijk in dienst nemen, met sociale premies, ongevallenverzekering en pensioenen. 
 • Het is bovendien niet langer aan de medewerker om te bewijzen dat hij of zij geen zelfstandige is, maar aan het platform om te bewijzen dat het wél zo is. Door de bewijslast om te draaien, kunnen echte zelfstandigen vrij ondernemen én zijn alle andere platformwerkers eerlijk beschermd.
 • Een Europees verbod op nulurencontracten is noodzakelijk om flexwerkers de arbeidsrechten te garanderen die zij verdienen.

Arbeidsinspectie

 • We willen de bevoegdheden van de Europese Arbeidsinspectie uitbreiden, zodat ze op eigen initiatief inspecties kunnen uitvoeren, boetes kunnen uitschrijven en een zwarte lijst van malafide bedrijven kunnen aanleggen. 
 • De Europese Arbeidsinspectie krijgt voldoende capaciteit om discriminatie en uitbuiting op de Europese arbeidsmarkt tegen te gaan. 

Veilig en gezond werk

 • Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen zijn of haar werk kan uitvoeren in een gezonde en veilige omgeving. We pleiten daarom voor vernieuwde wetgeving voor bescherming tegen schadelijke stoffen op de werkvloer met strike blootstellingslimitieten.
 • Werknemers moeten het recht hebben om offline te zijn. Voor steeds meer mensen lopen werk en privé steeds meer door elkaar. Terwijl het voor onze gezondheid juist heel belangrijk is dat we ons werk soms ook even kunnen loslaten.

Einde onbetaalde stages

 • Onbetaalde en slecht betaalde stages zijn een vorm van uitbuiting en vergroten kansenongelijkheid. Een verbod op onbetaalde stages zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kansen heeft om een stage-ervaring op te doen. Stagelopen bij een bedrijf of een organisatie mag geen privilege zijn.

Uitwisseling voor iedereen

 • Alle studenten – niet alleen die van universiteiten en hogescholen – moeten kunnen deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma’s. Een inclusiever Erasmus programma moet het voor studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs mogelijk maken om een periode in een andere lidstaat ervaring op te doen.