Democratie en rechtsstaat

Democratie en rechtsstaat

Je veilig en beschermd voelen begint bij een democratische rechtsstaat. Een belangrijke pijler van de Europese Unie. Kunnen vertrouwen op eerlijke behandeling door een rechter en je eigen overheid is logisch toch? Het is helaas niet altijd vanzelfsprekend.

Het hoofddoel van een rechtsstaat is om de burgers van een land te beschermen tegen machtsmisbruik door de regering. In een democratische rechtstaat worden burgers gelijk behandeld en kunnen ze, anders dan in een dictatuur, in vrijheid leven.

De gevolgen van een uitgeholde rechtsstaat zijn desastreus. In de eerste plaats voor minderheden en kwetsbare groepen.

Onder druk

Deze waarden zijn op papier stevig verankerd, maar de praktijk is soms helaas anders . De afgelopen jaren staan onze waarden in meerdere lidstaten onder druk. Denk aan conservatieve krachten in Polen die de emancipatie van vrouwen en LHBTI-rechten terugdraaien. Of Hongaarse regering van Viktor Orbán die vluchtelingen criminaliseert en de persvrijheid aan banden legt.

Het is belangrijk dat Europa zijn waarden en de rechtsstaat consequent beschermt. Anders verliest de EU zijn geloofwaardigheid en komt een vrij Europa voor iedereen in gevaar.

 
Tegen autocraten werken alleen effectieve straffen. Wij hebben geen enkel geduld meer met autocraten in de EU.

“Tegen autocraten werken alleen effectieve straffen. Wij hebben geen enkel geduld meer met autocraten in de EU.”

Thijs Reuten

 

Artikel 2

De Europese Grondwet zegt in artikel 2 niet voor niets dat – let op – menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat, mensenrechten en de bescherming van personen die tot minderheden behoren het fundament zijn van onze Unie.

Kortom, Europa moet een plek zijn zonder discriminatie, met verdraagzaamheid en gelijkheid voor de wet.

 

Onze standpunten

Waarden

 • De Europese Commissie toetst de lidstaten op het respecteren van alle Europese waarden. Door alle landen elk jaar onafhankelijk te toetsen op democratie, rechtsstaat en mensenrechten, zijn we er vroeg bij wanneer het misloopt.
 • Wanneer een lidstaat zich niet houdt aan de Europese waarden, volgen sancties zoals het korten van Europese fondsen. Wij pleiten voor nog betere toepassing van de instrumenten om Europees geld weg te houden bij autocraten.
 • De Europese Commissie moet bestaande rechtsstaatprocedures tegen lidstaten als Polen en Hongarije veel strenger toepassen. Wanneer een land zich blijft verzetten tegen onze waarden, moet dat betekenen dat ze hun stemrecht verliezen.
 • De EU moet corruptie en vriendjespolitiek bij de verdeling van Europese fondsen veel grondiger controleren en misbruik hard aanpakken. Geld moet ten goede komen aan de mensen, niet aan de corrupte elite.
 • Een absoluut verbod op sponsoring van politieke partijen en campagnes vanuit het buitenland. Buitenlandse beïnvloeding van onze verkiezingen is ontoelaatbaar.

Mensen beschermen

 • Nederland en de EU moeten een belangrijke rol spelen in conflictpreventie en het tegengaan van mensenrechtenschendingen wereldwijd.
 • Wanneer de grondrechten van iemand bedreigd worden, moet die persoon daar bij een rechter beroep op kunnen doen.
 • De Europese Unie moet er met name op toezien dat de rechten van kinderen gegarandeerd worden. Zodat alle kinderen toegang hebben tot zorg, onderwijs, kinderopvang, een fatsoenlijk huis en goede voeding.
 • Ngo’s hebben een belangrijke rol. Zij kunnen een dam opwerpen tegen aantasting van de rechtsstaat. Ambassades en maatschappelijke organisaties moeten we beter uitrusten om ngo’s te ondersteunen.
 • Er is nood aan een fonds om de strijd van moedige activisten en maatschappelijke organisaties die onze waarden verdedigen, te ondersteunen. Mensenrechtenactivisten, journalisten, LHBTI-activisten en vakbondsleiders staan steeds vaker onder druk. Ook klokkenluiders moeten we beter beschermen.
 • Alle lidstaten moeten zich inzetten voor de erkenning van LHBTI-partnerschappen en -huwelijken.
 • Alle Europese lidstaten moeten zo snel mogelijk de Istanbul Conventie ratificeren. Die conventie is gericht op het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld.